दुसरे दिसाय कडकडीत करफ्यु : लोकांनी सोंसले त्रास

23 Mar 2020 07:12 PM

सोमार तारीख 23 मार्च.इतिहासीक करफ्युचो गोंयांतलो दुसरो दीस.

रस्त्यार थोडे भोव लोक भोंवतना दिश्टी पडले, पूण पूण मास्कां लावन.

दुसरे दिसाचोय करफ्यु लोकांनी बऱ्याच संयमान पाळ्ळो.

फकत लोकांनी धांव माल्ली ती दूदाच्यो पोतयो मेळोवपाक, पॅट्रॉल पंपार टांकयो भरपाक आनी किरकोळ सुवातांचेर कड्डण हाडपाक.

भौशीक येरादारी बंदच आसली, सोडून  फार्मसी, पुलीस सेवा आनी भलायकीसेवा.

फेरीबोटी बांदून दवरिल्ल्यो.

फकत कांय कडेन रिक्शावाले इमर्जन्सी भाडीं मारताले.


करफ्यु आनीक तीन दीस वाडयल्ल्यान पुलिसांचेरय पेच येयला.

तेंच्या वयली जबाबदारी वाडल्या.

मडगांव पुलिसांनी मेगाफोना वयल्यान लोकांक सहकार्याचें आवाहन केलें.

जाल्यार दिवचल पुलिसांनी दिवचलचो एक पेट्रॉलपंप बंद करपाक लायलो.

जाल्यार सांखळी-दिवचल मार्गाचेर रावून कांय प्रवाशांकय आडायले.


 
अत्यावश्यक सरकारी सेवा चालू आसल्यो.

हें मयेंच्या पंचायत इमारतींत चालू आसलेलें उपविभाग भलायकी केंद्र आनी हें उपविभाग वीज कार्यालय.

जाल्यार वळावली पोंबुर्पेंची पंचायत कचेरीय उक्ती आसली.


आनी ही पोंबुर्पेंची दुसरे दिसाय बांदून दवरिल्ली फेरीबोट.

प्रवासी येताले, पूण बोट बांदून दवरल्या तें पळोवन लॉंग कटान वयताले.

आनी कारगो ट्रेनीय दुसरे दिसा धांवल्यो.


 
पूण दुसरेदिसा कांय कडेन संघर्श पळोवपाक मेळ्ळो.

गरजेचीं दुकानां उक्ती आसतलीं अशें आयतारा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें.

पणजे एका फळवाल्यान दुकान उक्तें केल्या उपरांत पुलिसांनी तेका तें बंद करपाक लायलें.

विक्रेतो आनी पणजेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिगिशान दिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया.


 रेल्वेचे बाबतींत व्यवस्थीत म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान कांय जाणांची अडचणय जाली.

वेस्ट बंगालचो रावपी पूण गोंयांत काम करपी अनूम सांगता.

सरकारी यंत्रणेन कितली मजत केली तेंवूय आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान.

लोकांनी प्रधानमंत्र्याच्या आवाहनाक मान दिवन करफ्युचे दोनय दीस कडकडीत पाळ्ळे.

भुरग्यांक आनीक तीन दीस सुटयो मेळ्ळ्यो.

पूण भुरग्यांक पालकांनी घरा भायर सरपाक दिलीं नात. भायर खेळपाकय बंदी.

म्हणटकत भुरग्यांनीय कोरोनाक आव्हान दिलें.

कसलें तें पळयात. 

 

Reporter: Krishna Naik | Desk: Jawahar Barve | Camera: Amar ChawariaWhat do you feel

Click here