कळंगुटे पर्यटकांचो मेळ ! ल्हारां बरोबर मस्ती, रेंवेंतलो खेळ..!

17 Oct 2021 06:37 PM

देशभरात कोरोनाचे दुंयेंती कमी जावपाक लागल्यात.हे फांटभुंयेर गोंय पर्यटना खातीर उक्तें जावंक लागलां.

गोंयांत येतल्या पर्यटकांचो आंकडोय बरोच व्हडलो आसा.

कळंगुट दर्या देगेर हें चित्र ठळकपणान पळोवपाक मेळटा.


पळयात हो कळंगुट दर्या देगेवयलो देखाव.

हें एके तरेचें सूड पर्यटन अशें दिसता.

दर्या देगांचेर  गर्दी आसाचपूण हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटांय लागीं लागीं भरून व्हांवपाक लागल्यांत. 

तारांकित हॉटेलां लेगीत  जानेवारी मेरेन बूक करतात. 

दर्याच्यो ल्हारो देगेर येवन फुटच्यो तशे पर्यटकांचें ल्हारच आयतारा सकाळीं येवन आपटलें.

गोंयांत आयल्या उपरांत किदें किदें करपाक मेळटा ताचीं चित्रां पर्यटकांचे मतींत आसतात.

गोंयांत आयले की ते तेप्रमाण वागतात.

Reporter: Sandeep Kamulkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here