लॉकडावन वाडलें; 31 मार्च मेरेन 100 टक्के करफ्यु : मुख्यमंत्री

लॉकडावन वाडलें; 31 मार्च मेरेन 100 टक्के करफ्यु : मुख्यमंत्री

24 Mar 2020 04:27 PM

कर्फ्युचो कालावधी सरकारान वाडयला.31 मार्चा मेरेन गोंय पुराय बंद आसतलें. ह्या काळांत एकूय दुकान उक्तें आसचें ना. यंत्रणा जाग्यार पडल्या उपरांत दूद, कड्डणन् आनी हेर बाकीच्यो गरजेच्यो वस्तू दोन दिसां भितर उपलब्ध करून दितले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सगळे बाजारय बंद आसतले. आयज सांजेच्यान, म्हटल्यार मंगळारा राती उपरांत लोकांक रस्त्यार मेकळेपणान भोंवपाक मेळचें ना. लोक रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडले जाल्यार तेंचेर पुलीस कारवाय जातली. फकत फार्मसींनी वखदां आनी ए.टी.एमांनी वचून पैशे काडपाक मेळटले. 

Reporter: Sameep Narvekar | Desk: Sameep Narvekar | Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here