करफ्यु वाडयलो : गरजेच्या वस्तुं खातीर सकाळीं 11 मेरेन बाजार उक्ते, पूण सामुदायीक प्रार्थना ना

करफ्यु वाडयलो : गरजेच्या वस्तुं खातीर सकाळीं 11 मेरेन बाजार उक्ते, पूण सामुदायीक प्रार्थना ना

23 Mar 2020 05:56 PM

सरकारान करफ्यु वाडयला.पूण धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार सकाळीं 6 ते 11 मेरेन बाजार उक्ते आसतले.


पूण फकत कड्डण, दूद, ब्रेड, नुस्तें, मांस, भाजयो आनी फळांचीं दुकानां.


गुडी पाडवो मनोवपाक मेळचो ना. चर्चिंनी मिसां वा मशिदींनी नमाज वा गुरुद्वारांनी प्रार्थनाय आसच्यो नात. आनी car

चारां वयर प्रवाशांक भोंवपाकय मेळचें ना.


तीन दिसांच्यो लॉकडावना मजगतीं कसल्यो सेवा सुरू आसतल्यो तेची वळेरीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या.


बेंको, एटीएमां आनी लेखा संचालनालयां उक्ती आसतलीं.


तशेंच उदकाच्यो बाटल्यो आनी डेरी सप्लाय, समुदायाचीं आनी भौशीक टॉयलेटी, पशूवैजकी सेवा, होलसेल वस्तुंचें वितरण, आनी वखदां निर्मिती करपी उद्देग चालू उरतले.


ह्यो गरजेच्यो सेवा मानून सरकारान चालू दवरपाचें थारायलां.


 ESSENTIAL SERVICES

Banks & ATMs & Directorate of Accounts

Bottled Water & Dairy

Community & Public toilets

Veterinary services

Distributors & Wholesalers

Pharma  Manufacturing

Manufacturing requiring continuous process

Production of essential commodities


टुरिस्ट टॅक्सींबरोबर हळडुव्यो आनी काळ्यो कॅब 31 मार्चा मेरेन बंद आसतल्यो, फकत इमर्जन्सी भलायकी सेवे खातीर त्यो उपलब्द आसतल्यो.


खासगी वाहनांतल्यान फकत चार प्रवाशांक वचपाक  परवानगी आसा.


तेतूंत भुरगीं आनी बाळकांचो आसपाव ना. 

Desk: Bureau | Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here