कोरोनान मरोंग ना, जाल्यार उपासमारेन तरी आमी नक्कीच मरतले! : 500 बिहारी पुलिशेंत

कोरोनान मरोंग ना, जाल्यार उपासमारेन तरी आमी नक्कीच मरतले! : 500 बिहारी पुलिशेंत

11 May 2020 05:45 PM

लॉकडावनान सगळी जीण हालोवन सोडल्या.खास करून स्थलांतरीत कामगारांचेर काळ येयला. 

आतां बिहारचे 500 कामगार घरा वचपाक सोदतात.

तेंच्यांनी गरजेचीं फॉर्मांय भरल्यांत.

तें म्हणटात आमका फक्त आमच्या गांवांनी धाडात.

मजती खातीर ते कुंकळी पुलीशेंत गेले.

पुलिसांनी खंय विचारलें, तुमकां हांगा कोणें धाडले?

कामगार निर्शेल्यात.

म्हणटात, कोरोनान मरोंग ना जाल्यार उपासमारेन तरी आमी नक्कीच मरतले.


लॉकडावना उपरांत सगळे उद्देग बंद जाल्ल्यान कंत्राटदार वा घर मालकांनी स्थलांतरीत कामगारांक तेंचे भाड्यांचे  रुम सोडपाक लायल्यात.

काम धंदो ना, पगार ना, आनी हातांत पैसो ना म्हणून जेवणय ना अशे अवतिकाय जाल्ले  500 कामगार बिहारक वचपाक सोदतात.

ते खातीर ते सोमारा कुंकळी पुलिशेंत मजती खातीर गेले.

पूण पुलिसां कडल्यान कितें जाप मेळ्ळी आयकात तेंच्याच तोंडांतल्यान.  

 महमद तन्वीर ह्या तरनाट्यान सरकाराक एक्सपोज केलो.

तो म्हणटा सरकार सगळ्या मजुरांक खाण दिता अशें मिडियाक सांगता.

पूण खरेपणी 10 जाणांक खाण दिल्यार हजारांचो आंकडो सांगतात.

आमी उपाशी उरल्यात जाल्यार हेर वाठारांनीय तशीच स्थिती आसतली.

पळयात तो कितें म्हणटा तो. 


जाल्यार युगोडेपाचो उपाध्यक्ष एड. राधाराव ग्रासिएसान वेगळोच मुद्दो मांडला.

कोरंटायन करपा खातीर जर एकच स्टॅंप परत परत वापरलो जाल्यार मुळावो उद्देश शेणूं येता अशें म्हणत ताणें सरकाराच्या घाळपणाचेरच बोट दवरलां.पळय़ात.


मजगतीं, उधमपूर आनी कुशीच्या वाठारांतल्या 1055 स्थलांतरीत कामगारांक घेवन 191284 नंबरची ट्रेन थिवीच्यान सोमारा सकाळीं 8 क सुटली.

पेडेंच्या खेळां प्रकल्पांत तेंका दवरिल्ले.

थंय तेंची नोंदणी आनी कोवीड-19 चें स्क्रिनींग केल्या उपरांत कदंबा बसींतल्यान तेंकां थिवी स्टेशनाचेर हाडले.

उत्तर गोंय दंडाधिकारी आर. मेनकान तांची वचपाची तरतूद केली. 

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here