शिवोलकार चकचकीत रस्त्यांच्या सोदांत रस्त्यार!

18 Sep 2021 03:51 PM

रस्त्यांचे बाबतींत सरकार करता तरी किदें? आमी फक्त उलोवपाचें आनी सरकारान फक्त आयकून घेवपाचें? काय आमी फोंडात पडपाची वाट बी पळयता सरकार? खुबळील्ल्या शिवोलकारांचो प्रश्न .What do you feel

Click here