कळमेत, कुसत पडला दिवचलचो सोबीत सुंदर ‘सेतू संगम’..!

21 Sep 2022 06:34 PM

दिवचल उदरगतीचे बाबतींत सदांच फाटीं. दिवचलकारय म्हणत आयल्यात आनी वेंचून आयिल्ले लोकप्रतिनिधीय. सरकार खंय दिवचलकारांक सदांच किंकोत करत आयलां. दिवचलची उदरगत आनी सरकारी क्रियाशीलताय हांचो संगम दिश्टीच पडना. ह्या आरोपांक घटसाण दिता तो कळमेत आनी कुसत पडिल्लो दिवचलचो सेतू संगम. सुंदर अशा ह्या प्रकल्पाक कोणाची तरी दिश्ट लागल्या. कोणाची काय?
दिवचलचो आदलो धडाडीचो आमदार नरेश सावळाचे कल्पक तकलेंतल्यान 2017 त प्रत्यक्षांत आयिल्लो हो प्रकल्प. सेतू संगम. शारांतल्या शारांत जाणट्यांक, दिवचलकारांक, तांच्या कुटुंबियांक मेकळो, ताजी हवा खावपाक मेळची, दोन घटकांचो विसव मेळचो ह्या हेतान तो उबारिल्लो. पूण आतां तो रानवांठार कसो दिसता. बांकड्यांचेर वेली आनी झोपां पातळ्ळ्यांत, पावला पावलार कोयराच्यो पोटल्यो शिंपडल्यात. ह्या सुंदर सेतूचो एक साक्षीदार राजू जाधव किदें सांगता पळयात.  
What do you feel

Click here