‘फुकट उदक’ म्हटल्यार फुटिल्ल्या पायपांतलें उदक??? कुंकळकार विचारतात

12 Oct 2021 04:02 PM

सरकारान उदक फुकट दितले अशें म्हणिल्लें, पूण हाचो अर्थ फुटिल्ल्या पायपांतल्यान उदक दितले असो अर्थ पीडब्ल्युडीन घेतला काय? नवे बांद कुंकळकारांचे बाबतींत तरीं उदका विभागान तशें चिंतलां आसुंये. फाटल्या बिरेस्तारा फुटिल्ली रस्त्या कुशीची पायप लायन लागींच आशिल्ल्या विभागान चार दीस जावन गेले, अजून जाग्यार घालूंक ना. परिणाम लाखांनी लिटर उदक गटारांत गेलें. हे नासाडेक जबाबदार कोण?Reporter: Ramesh Naik RautWhat do you feel

Click here