गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयात

12 Sep 2021 03:13 PM

गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयातच्या जयघोशान शेनवारा राती उसरा मेरेन देड दिसांच्या गणपतींचे भाविकांनी भक्ती भावनेन विसर्जन केलें. बिरेस्तारा गोंयभर घराघरांनी गणपतीची प्रतिश्ठापना केल्ली.चवथीक गणपतीच्या मुर्तीची विधीवत पुजा आनी प्रतिश्ठापना करून काय भाविंक देड दिस, कायजाण पाच काय जाण सात जाल्यार कायकडेन णव दिस आनी अकरा दिस गणेशाची शोडशोपचार पद्धतीन पुजा करतात. कांय भाविकांनी तळें, न्हयो आनी काय जाणांनी दर्या देगांचेर वचून देड दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन केलें. पळयात गोंयभरांतल्या देड दिसांच्या गणपती विसर्जनाचे देखावे. 
What do you feel

Click here