चवथ – देव-भक्तांचो भावात्म खेळ ; रासवळ कुटुंबांचो आनंद मेळ!

14 Sep 2021 04:17 PM

चवथ हो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. दुबावच ना. पूण तो एकचाराचोय आनंद सुवाळो. घरा पसून पयस गेल्ल्या घरांतल्या पिलांक परत आवयच्या पांखांखाला पांच दिसां खातीर एकठांय हाडटा ती हीच चवथ. अशाच दोन गांवांतल्या दोन घरोब्यांचो आनंदोत्सव आयज पळोवया. बेतलांतलो खावणेकारांचो एक घराबो आनी दुसरो कोरगांवचो शेटये फामिलीचो.


What do you feel

Click here