देवान दरेकल्याच्या टिफिनांत हुशारी घातल्या, तिचो आदर करातः श्रद्धा गरड

देवान दरेकल्याच्या टिफिनांत हुशारी घातल्या, तिचो आदर करातः श्रद्धा गरड

09 Feb 2020 05:04 PM

अंदूंचें कोंकणी युवा संमेलन एक वेगळीच स्फुर्त दिवन गेलें. आनी ती स्फुर्त दिली तरणाटें कवी श्रद्धा गरडान. खांद्यासकयलें तेचें पुराय शरीर अपंगूळ जालां. तेच अवस्थेंत तेणें मोबायलाचेर कविता बरयल्यो आनी ह्या संमेलनांत त्या कवितांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. त्या सुवाळ्याक श्रद्धा स्वता एम्ब्युलन्सांतल्यान येयलें. आनी विद्यार्थी धरून सगळ्यांकच प्रेरणा दिवन गेलें.मडगांव शारांत जल्मल्लें 34 वर्सांचें श्रद्धा गरड हें विद्यार्थी दशेसावनच उमेदी कलाकार आनी बरोवपी. तेणें कविता बरयल्यो, लेख बरयले, टीव्हीचेर अँकर म्हुणोन खबरो सांगल्यो, गोवा365 चेर अस्तुरीची अस्मिताय ही खाशेली कार्यावळ केली.

पूण मदेंच तेका फाटिच्या कण्याचें दुंयेंस जालें. ल्हवू ल्हवू करून पुराय शरीर अपंगूळ जालें. दोतोरांनी आशा सोडली. पूण श्रद्धान सोडोंक ना. तें वाचीत रावलें. मोबायलाचेर कविता रचीत गेलें.

आऩी तेच्या पयल्याच पुस्तकाचें प्रकाशन जालें तेन्ना एम्ब्युलन्स घेवन येयलें सरळ हरमल, पेडणेच्या कॉलेजींत. आपल्या दोळ्यांनी आपल्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो पळोवपाक.

आनी पळयात तेणें कितें सांगलें तें विद्यार्थ्यांक. दरेकल्यान आपल्या काळजांत दवरचीं अशीं भांगराळीं उतरां.

लेखक नमन सावंत धावस्कारान हें पुस्तक काडचेखातीर फुडाकार घेतलो. आनी श्रद्धाच्या भाशणा उपरांत नमनान लोकांक सांगलें, श्रद्धाक तुमची सहानुभूती नाका, तेका जाय तुमची अनुभूती.

तेच्याकडल्यान प्रेरणा घेवया. आनी सगळ्या संकश्टांचेर मात करून जगुंया. श्रद्धाभाशेन. निर्भयपणान. 
What do you feel

Click here