गांव बिल्डरांच्या घशांत घालपाक दिवचे नात : ग्रामसभांचो एल्गार

गांव बिल्डरांच्या घशांत घालपाक दिवचे नात : ग्रामसभांचो एल्गार

16 Feb 2020 07:03 PM

सरकारान चलयल्ल्या गांवांच्या शारीकरणाक आतां सगळीकडल्यान विरोध जावपाक लागला.आयतारा कारापूर-सर्वण आनी सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी खास ग्रामसभा आफोवन आपलो  विरोध उक्तायलो.

गरिबांच्यो  जमिनी काडून लॅंड माफियाच्या ताब्यांत दिवपाचें हें कारस्थान अशेंय लोकांनी उलोवन दाखयलें.


सरकाराच्या महसूल खात्यान 56 गांव शारां म्हण घोशीत केल्यांत.

तशी अधिसुचोवणी 30 जानेवारीच्या राजपत्रांत जाहीर केल्ली.

गांवांतल्या गरीब लोकांचेर हो अन्याय थारतलो अशें म्हणत सुरवातीक काँग्रेसीन तेका विरोध केल्लो.

आतां ल्हव ल्हव करून हेर गांवय विरोध करपाक लागल्यात.

गांवांचें गांवपण राखून दवरतले. खंयचेच परिस्थितींत गांवांचीं शारां जावपाक दिवचे नात असो लोकांनी निश्चेवच केला. पंचायतीक विस्वासांत घेवंक नाशिल्ल्यान सरपंचांनीय अजाप उक्तायलां.

सांकवाळच्या लोकांनीय खास ग्रामसभेंत गांवाच्या शारीकरणाक  विरोध केलो.

गांवांतल्यो जमिनी बिल्डरांच्या घशांत घालपाचो हो डाव अशें म्हणत गांवाचो विरोध आशिल्ल्याचो थारावय ग्रामसभेन पास केलो.

गोंयांतल्या शारीकरण जायत चल्लेल्या गांवांची किदें अवतिकाय जाल्ली  पळयल्या.

शारीकरण जालें जाल्यार आमका आमची वळख वगडावन बसची पडटली असो भंयय तेंच्यानी उक्तायलो.

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here