हमको घर जाने के लिए हॅल्प करो! : फोंड्यां हुमकळटात हजारांनी कामगार

हमको घर जाने के लिए हॅल्प करो! : फोंड्यां हुमकळटात हजारांनी कामगार

10 May 2020 05:09 PM

आवय जेवंक घालिना आनी बापूय भीक मागपाक दिना अशी किदेंशी अवस्था जाल्या शापुरा फोंडेंच्या स्थलांतरितांची.काम नाशिल्ल्यान हजारां वयर कामगार घरची वाट सोदतात, वचपाची सोय ना, सरकार खावंक दिना, पात्रावांच्या खुस्तार चड तेंप रावपाक सोदिनात.

देखून ते मागतात, पांयां पडटां, आमकां मजत करात. 

कोरोना निमतान जाल्ल्या लॉकडावनान सरकारांचें रुपडें हारशांत दाखयलां आनी गोंयकारांचें मनीसपणय.

30-30 वर्सां गोंयांत रावपी लोक फकत पोटाची खळगी भरना म्हण गोंय सोडून वचपाक सोदतात.

लॉकडावनाच्या काळांत बऱ्याच कामगारांक तेंच्या धनयांनी वा कंत्राटदारांनी सांबाळ्ळे.

पूण आतां तेंच्योच खावपा-पियेवपाच्यो भोयो जाल्यात.

ते कशे पोसतले कामगारांक. सरकाराची उदासीनताय मात ह्या निमतान उक्ताडार येयल्या.

आयकुया कामगारांच्याच तोंडांतल्यान.

हे जाले कामगारांचे उत्फर्के. पूण थळावे लोकप्रतिनिधीय मान्य करतात, हे कामगारच गोंयचे उदरगतीचे बुन्यादी चिरे म्हण.

चिरे हाल्ले जाल्यार बुन्याद कशी घटमूट उबी रावतली? 

गोंयचे अर्थवेवस्थेचें ह्या कामगारां बरोबरचें नातें सांगता थळावो पंच राजेश नायक. पळयात.

Reporter: Krishna Naik | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here


Other News


Related News