गोंयांत आनी देशभरांतय संप जालो येसस्वी; बँको, केंद्र सरकारच्यो कचेऱ्यो दवरिल्ल्यो बंद

गोंयांत आनी देशभरांतय संप जालो येसस्वी; बँको, केंद्र सरकारच्यो कचेऱ्यो दवरिल्ल्यो बंद

08 Jan 2019 07:54 PM

कामगारांचो दोन दिसांचो संप मंगळारा सुरू जालो. ह्या भौशीक संपाक पयल्या दिसा यश आयलें. केंद्र सरकाराची काय मुख्य आस्थापनां आनी राश्ट्रिय बँको मंगळारा बंद आशिल्ल्यो.बुधवारा णव तारखेक गोंय बंद आसतलें. खाजगी बशी, रिक्षा आनी पायलटय उपलब्ध आसचे नात. फकत सेवेंत हजर आसतल्यो कदंब बशी. 

देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी आनी उद्देगीक वसणुकांनी ह्या संपाचो परिणाम दिसून आयलो. राश्ट्रिय बँकां बराबरच पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल ह्या केंद्रिय आस्थापनांचे कर्मचारीय संपार गेल्यात.

जिणे खातीर गरजेच्या वस्तूंची दरवाड, बेकारी आनी हेर विशयांचेर उजवाड घालचो हो ह्या संपा फाटलो उद्देश. मंगळारा शेकड्यांनी कामगार आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले. 

गोंयची अर्थिक राजधानी आशिल्ल्या मडगांवां बँको आनी पोस्ट ऑफिसा बराबरच फार्मासीय बंद आशिल्ल्यो. ऑनलायन वखदां विकपाच्या विरोधांत फार्मासीवाले ह्या संपांत वांटेकार जाल्यात. 

 ह्या संपाक तोंड दिवपा खातीर शासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्या. खाजगी बशी, रिक्षा आनी पायलटय संपार गेल्ल्यान दर दिसा प्रवास करपी प्रवाशांक त्रास जातलो.

ताका लागून कदंब महामंडळान वेगवेगळ्या मार्गांचेर कदंबाच्यो बशी वाडयल्यात. गोंय बंदाक काँग्रेसीनय तेंको दिला.  

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Sushant Gawas | Camera: Yeshwant ParabWhat do you feel

Click here