प्रदुशण जाता, पूण पोटांय जळटात न्हू?: मिलिंद नायक

21 Jul 2021 04:46 PM

कोळशाक लागून प्रदूशण जाता ही गजाल खरी.पुण खणी बंद पडल्या उपरांत कोळशाचे हाताळणेक लागूनच कितल्याशाच लोकांची घरां चलतात हेंय तितलेंच खरें, शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक सांगता.


मुरगांव बंदरांत कोळशाचीच हाताळणी जावची, अशें हाव म्हणीना.

पुण पेंशनर आनी कामगारांक काम मेळपाक जाय, अशेंय मंत्री मिलिंद नायक सांगता.

धंदो बंद जावचो न्ही, इतलीच आपली इत्सा आसा, अशेंय ताचें म्हण्णें.

वास्को फ्लायओव्हराचें काम उक्तावणाच्या 15  दिसां आदी  पुराय करपाचो आमचो येत्न आसतलो, तो सांगता. 

Reporter: HIru Mahale | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here