न्हंयांतलें प्रदूशण आडायात : पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एफडीएक सप्तकाची मुजत

न्हंयांतलें प्रदूशण आडायात : पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एफडीएक सप्तकाची मुजत

02 Dec 2018 06:42 PM

उदका प्रदुशण ही गोंयची मुखेल समस्या जावन रावल्या. जायते कडेन तळीं, झरी आनी न्हंयो प्रदुशीत जाल्ल्यो पळोवंक मेळटात.दक्षिणेंतल्या दिगाबांद-धर्मापूरच्या लोकांनी थंयच्या कत्तलखान्यांक लागून आनी कोयर उडयिल्ल्यान जातल्या उदका प्रदुशणाचेर तिडक उक्तायल्या.

जाल्यार उत्तरेंत अस्नोडचे पार न्हंयंत कोयर भरून राविल्ल्यान लोकांनी चिंता उक्तायल्या.

ह्या उदका प्रदुशणाची सरकारान गंभीरतायेन दखल घवची अशी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मागणी केल्या.  

कत्तलखान्याक लागून, तशेंच कोयर उडयिल्ल्यान जातल्या उदका प्रदुशणाचे समस्ये कडेन 2017 वर्सा धर्मापूर पंचायतीन एफडीएक पत्र बरोवन दखल घेवपाची मागणी केल्ली.

जायते खेपे रिमायंडर धाडूनूय तेकडेन लक्ष दिवंक ना.

हालींच गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन हो प्रस्न व्हेल्लो. बोर्डानय तांचेकडेन दुर्लक्ष केलें अशें तांचें म्हणणें.

कत्तलखान्यांतल्यान वडयतल्या कोयराक लागून वाठारांत घाणी घुट्टाणी येवपाक लागल्यात. प्रदूशण वाडलां.

ताका लागून पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी एफडीएन सप्तका भितर हाचेर कारवाय करची अशें थळाव्या लोकांनी मागलां.  

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Mahesh GovekarWhat do you feel

Click here