रानवटी जनावरांक पुर्ण संरक्षण: मुख्यमंत्री

05 Feb 2020 07:30 PM

रान वाठारांनी रावपी कुटुंबांचें पुनर्वसन करपाचे यत्न चल्ल्यात.बुधवारा  सभागृहाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रस्नाक जाप दितना सांगलें.

पाळीव जनावरांच्या मरणाची बेगोबेग देखल घेवपाचे अधिकार रानां विभागाक दिल्ल्याचेंय तो म्हणटा.

रानवटी जनावरांक पुर्ण राखण मेळटली अशें तेणें सांगलां.


म्हादय अभयारण्यांत आडीं म्हण  रबल वॉल घालपाचे, वॉच टॉवर्स उबारपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां.

तेच बरोबर अभयारण्य वाठारांतच उदकाची तरतूद आनी फळांचीं झाडां रोंयतले अशेंय ताणें सभागृहाक सांगलें. 


रानवटी वाठारांनी वागांक आयिल्लें मरण हें सरकारी घाळपणाक लागूनच अशें म्हणत विरोधकांनी जनावरांचे जीव वाटावपाच्या सरकारी यत्नांचेर प्रस्नचिन्न उबें केलें.

तांकां मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. 

Reporter: Glenn Costa | Desk: Glenn CostaWhat do you feel

Click here


Other News


Related News