थानाच्या कांक्राबरोबर झुजप्यांचें कौतुक

थानाच्या कांक्राबरोबर झुजप्यांचें कौतुक

22 Oct 2021 06:56 PM

भलायकीमंत्री विश्वजित राणेन आयज जीएमसींत थानांच्या कॅन्सरा बरोबर झूज दियत जैत जोडिल्ल्या पेशंटांचो भोवमान केलो.राज्यांतल्याांक्राच्या उपचारांमदीं अजून बरीच सुदारणा जावपाची आसा.

कांय जाण कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीर अजूनय भायल्या राज्यांनी वयतात.


 थानांच्या कांक्राच्या दुयेंता बरोबर झडगून नवी जीण मेळयिल्ल्यांचो भोवमान करपाचे कार्यावळींत भलायकीमंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. 

गोंयांत कांक्राचेर उपचार करपाची तांक सुदरपाची गरज आसा.


 सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचें वेगेंच उक्तावण जावपाचें आसा, अशें आसलें तरी ह्या विभागांत प्रशिक्षित दोतोरांची गरज आसा.


थानांच्या कांक्र कडेन येसस्वी झूज दिल्ल्यांची ताणें तोखणाय केली.  

Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here