रामनम पुराय गोंयभर मनयलो

10 Apr 2022 07:28 PM

भारतीय संस्कृतेत कितलोय बदल जालो तरीय, पिळगेन पिळगी चलत आयिल्ले पारंपारिक सण, उत्सव तिगोवन दवरल्यात. गोंयाक परशुराम भुमी म्हण वळखतात आयज रामनम म्हणजेच श्री रामाचो जल्म दीस आनी ताचेच, औचित्य सादून पुराय गोंयभर श्री राम भक्तांनी हो दिस मनयलो.  फाटली दोन वर्सा रामनम कोरोनाच्या सावळेंत मनोवची पडली पूण अंदू फोंड्या वाठारांत कपिलेश्वरी रामनमी निमतान खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. पळोवया फोंड्या देवळांतली रामनम.

गिमोणा वाठारांत भक्तांनी उपाट गर्दी करून रामनम व्हडा उमेदीन मनयली, जाल्यार रामनमी निमतान लोकांनी किर्तनाचो लेगीत लाव घेतलो.पळयात

 पिळगांव नार्वे वाठांरातल्या रामाच्या देवळातय रामनम मनयली.पळयात

जाल्यार कोठंबी श्री चंद्रेश्वर देवळांत सवाशीणी बायलांनी रामाची मुर्त पायण्यात घालून व्हडा उमेदीन रामनम मनयली, पळयात.

- ह्या निमतान मडगावा भजन आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केल्ले.पळयात.

जाल्यार कोरगांवा कमलेश्र्वर देवळांत लेगीत रामनम व्हडा उमेदीन भक्तांच्या उपाट गर्देन मनयली, ह्या निमतान किर्तन आनी हेर सांस्कृतीक आयोजन केल्ले.

जाल्यार कोलवा वाठारांत रामनम व्हडा उमेदीन मनयली, देवळांत लोकांची उपाट गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी.पळयात
What do you feel

Click here