मांद्रें, माडेल चोडणच्या सृजनशील शिक्षकांविशीं कृतज्ञताय!

07 Sep 2021 03:26 PM

आपल्या कर्तुबाच्या बळग्यार दुसऱ्यांचे जीणेंत उजवाड हाडपी कितलेशेच लोक समाजांत आसात.परिस्थिती प्रतिकूल आसली  तरी दुसऱ्याचोय विचार करून सर्वसामान्य मनशांखातीर तेंचो वावर चालू आसता, लेखक दिलीप बेतकेकारान सांगलें.

शिक्षक दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या शिक्षकांच्या भौमान सुवाळ्यांत तो उलयतालो.   

शिक्षक दिसा निमतान मांद्रे मतदारसंघातल्या 51 निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांचो शिक्षक दिसा निमतान  भौमान केलो.

लेखक दिलीप बेतकेकाराचे हस्तुकी हो भौमान जालो.

ह्यावेळार थळावो आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. 

शिक्षक दिसा निमतान भगवती आप मजत गटान चोडण वाठारांतल्या शिक्षकांचो भौमान केलो.

समाज वावुरपी पांडुरंग गांवकाराचे हस्तुकी शिक्षकांचो भौमान जालो.

मयें मतदारसंघांतल्या माडेल चोडणां ही कार्यावळ घडोवन हाडली.

ह्या वेळार श्रीकृश्ण हळदणकार, संतोश गांवकार आनी राजेश कळंगुटकार हजर आशिल्ले.

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here