नीट म्हटल्यार कितें तेंवूय खबर ना... !; गोंयच्या शिक्षणाची दशा : शिरोडकार

01 Sep 2021 02:08 PM

फुडारिल्लें गोंय अशें आमी म्हणटात, पूण कुशळ मनीसबळ निर्मितीचे बाबतींत हेर राज्यांच्या मानान आमी खुबूच फाटीं उरल्यात.शिरोडेंचो आमदार तशेंच गोंयच्या राश्ट्रिय शैक्षणीक धोरणाचो अध्यक्ष सुभाश शिरोडकारान खंत उक्तायल्या.

कुशळटायेचो जेन्ना विचार जाता, तेन्ना देश पावंड्यार आमचें योगदान फकत अकराशे भुरग्यां पुरतें मर्यादीत आशिल्ल्याचें दिसून येता.  शिरोडकार सांगता.

गोंयच्या शिक्षणाची ही दशा पळोवन दुख्ख जाता, अशेंय सुभाश शिरोडकार म्हणटा.

ही परिस्थिती बदलपाक जाय.

विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाची ही चळवळ मुखार व्हरप गरजेचें.

आनी शिक्षकांचे मजतीन हांव ती मुखार व्हरतलों.

पुराय गोंयांतल्या बाराय तालुक्यांनी आमी हें मिशन राबयतले, असो विश्वासय ताणें उक्तायलो.


बारावेंत शिकपी भुरग्यांक दोतोर जावपाचे आसता.

पुण कशें जावप, ताचे खातीर किदें करप, नीट म्हटल्यार किदें, ताची तयारी कशी करप हेविशी सादी कल्पना लेगीत नासता.

कांय भुरग्यांनी नीट परिक्षा दिली.

पुण तातुंतलो एकूय भरगो मेडिकलाक वचपाक  शकलो ना.

कित्याक तर तांचे मतींत नाशिल्लें की ते राश्ट्रिय पावंड्यावेली एकादरी परिक्षा दितात.


रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आनी शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेन धाव्वेंत बरे गुण मेळोवन विज्ञान शाखेंत प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भौमान घडोवन हाडलो.

 

Reporter: Krishna Naik | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here