99.40% भुरगीं पास!

99.40% भुरगीं पास!

19 Jul 2021 06:57 PM

गोवा बोर्डाच्या परिक्षांचो निकाल जाहीर जाला.हे खेपे 99.40%  भुरगीं पास जालीं.

पोरूं पास जावपाची टक्केवारी तेच्या आदल्या वर्साचे तुळेन  89.27% म्हटल्यार 10.13% चड आसली.


बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेट्ये जाहीर केलां.


18,195 मदले 18,085 विद्यार्थी पास जाल्यात. 

तेतूंतल्यो 9,163 चलयो, जाल्यार  8922 चले. सायन्सांत 4,683 भुरगीं पास जालीं. 

पास पर्संटेज आसली 99.68 % ,  आर्ट्सांत 4,716 भुरगीं पास जाल्यांत. 

पास पर्संटेज आसली  99.39 %, आनी कॉमर्सांत 5,574 भुरग्यांनी येस मेळयलां.

पास पर्संटेज आसली  99.66%.अंदू वर्सा कोवीड महामारेक लागून विद्यार्थ्यांचें शारीरिक अंतिम परीक्षां बगर  मूल्यमापन केलें. बोर्डान आदी थारायल्ल्या कसवट्यांच्या आदारान  विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केलेें.

बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेट्येन सांगलें, निकालाचेर समाधानी नशिल्ल्यांक उपरांतचे तारखेक परीक्षा दिवपाचो पर्याय दितले.


 तांकां  सध्याच्या मूल्यांकन निकषांवरवी ेळिल्ले निकाल घेवचे पडटले.


पूण हे खेपे गुण तपासून पळोवपाची कसलीच तरतूद ना अशेंय शेट्येन सांगलें.

Desk: Sameep Narvekar | Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here