धावेची भुरगीं फुल्लॉन! इतिहासीक निकाल: 99. 72 टक्के

12 Jul 2021 06:42 PM

गोंयांत 2020 2021 वर्साचो एस एस सीचो रिझल्ट क्रांतिकारी लागला- 99. 72 टक्के.रेग्युलर कॅटेगरींत त्रेविस हज़ार नव्शे सदुस्सट  भुरगीं परिक्षेक बशिल्लीं, तांचे मदलीं 23, 900 भुरगीं पास जाल्यांत.


गोवा बोर्डान सोमारा निकाल जाहीर केलो.


13 मे ते 4 जूना मजगतीं अंदुं 10 वेच्यो परिक्षा जावपा आशिल्ल्यो.


पूण कोविडाचे महामारेचे फाटभुंयेर रद्द केल्ल्यो आनी बोर्डान तयार केल्ल्या नव्या पॉलिसी प्रमाण इंटरनल असेसमेंटाच्या आदारान भुरग्यांक गूण दिले.

13,011 मदले 12,946 चले पास जाले, जाल्यार 10,956 चलयां मदल्यो 10,954 चलयो पास जाल्यो.

नापास जाल्ल्यांक सप्लिमेंटरी परिक्षा दिवच्यो पडटल्यो.

ताची तयारीय बोर्डान केल्ल्याचें चॅरमन भागिरथ शेट्येन सांगलें.


जीं भुरगीं ह्या निकालाचेर धादोशी जाल्लीं नात तांणी बोर्डाक तशें पांच दिसां भितर कळोवचें.

तांचे खातीर वेगळी परिक्षा घेतले.

तिवूय बी ऑफ लायन आनी धा दीस आदीं कळीत करून.


 गोवा बोर्डाच्या 12 चो निकाल ह्याच सप्तकांत सांगतले अशेंय ताणें सांगलें. 

 

Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here