पोरण्या वर्साक बाय बाय...., बरें वचूं नवें वर्स!

31 Dec 2020 07:29 PM

नव्या वर्साच्या येवकाराची गोंयांत वेगळीच मजा.पूण पोरण्या वर्साक बायबाय करपा खातीर गोंयां इतलें दुसरें भांगराळें स्थळ आसपाकच शकना अशें संवसारभरच्या पर्यटकांक दिसता.

देखून कांय वरां खातीर गोंयकार आसूं वा पर्यटक, सरकाराचो एसओपी आनी कोरोनाक लेगीत विसरले आनी केलें 2020 वर्साक बायबाय आनी दिलो नव्या वर्साक येवपाक, बरें वयतलें अशी आस्त दवरत.


गोंयाचेर कोरोना नांवाच्या व्हायरसाचें सांवट आसा हेंच जशें किदें सगळे विसरले.

गांवांनी, शारांनी, हॉटेलांनी, दर्यादेगांचेर कार्यावळी जाल्योच.

दर्या देगांचेर दर्यांत बुडपी तांबड्यागुंज सूर्याचें दर्शन घेवपाचो आनंदय लोकांनी लुटलो, जाल्यार कांय जाण भान विसरुन नाचले.

पळयात गोवा 365 न टिपिल्ले टाटा बायबायचे खीण.

सुरवेक मिरामार आनी दोनापावलाचे देखावे.

आनी वांगडाच कांय पर्यटकांच्यो प्रतिक्रिया.


 
कोलवा दर्या देगेर चडशे जाण सॅल्फींत गुल्ल जाल्ले.

सोशल डिस्टन्स हो प्रकारच थंय नासलो.

तांकां पुलिसांचेंय पडूंक नासलें.

तरीकय  पुलीस गस्त घालताले. लोकांच्या आनी पर्यटकांच्या गाडयांच्या पार्किंगाचीय तांणी वेवस्था केल्ली.

लायफ गार्डांची जाल्यार कसल्यो कसल्यो जबाबदाऱ्यो आसल्यो आनी कशें निभायताले तें सांगलें मिलिंदान.

जाल्यार कोलवें केल्ल्या बंदोबस्ताविशीं तशेंच अपेक्षीत सहकार्या खातीर दक्षिण गोंयचो डीवायएसपी प्रबोध शिरवयकारान मिडियावरवी  केल्लें आवाहनय पळयात.


भोंवपाची उमेद आशिल्ल्या  लोकांनी गाडयांच्यो टांकयो फूल करपा खातीर पेत्रॉलपंपांचेर लायनी लायल्ल्यो, जाल्यार येरादारेची गचमुड्डी जावची न्हय हे खातीर पुलीसांची धांवपळ जाल्ली.

जाल्यार दर्याल्हारांवांगडा खेळपी पर्यटकांक सोशल डिस्टन्स वा मास्कांचेंय भान नासलें.

पळयात बागा वाठारांतले गोवा 365न टिपिल्ले कांय देखावे. 

 आनी हे पळयात पाळोळें दर्या वेळेर पर्यटकांनी अणभविल्ले उर्बेभरीत खीण.

हरशीं 31 डिसेंबराक ही दर्या देग घुमता, गाजता, नाचता.

पूण अंदू उणो पर्यटक दिश्टी पडलो. 

 

Reporter: Devidas Gaonkar | Desk: Jawahar Barve | Camera: Sandeep KamulkarWhat do you feel

Click here