New Inox inaugurated, Time for Cinema

12 Jan 2021 01:25 PM

इएसजी आता स्वयंपूर्ण जावपाचे दिकेन पावल मारता देखून फिल्म सिटी विकसीत करपाक वाव आशिल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयनॉक्स आनी इएसजीच्या नुतनीकरण केल्ल्या मल्टीप्लेक्साचें तशेंच इएसजीच्या बोदचिन्नाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण जालें.


What do you feel

Click here