व्हिक्टरी फ्लेम गोंयात

12 Sep 2021 03:16 PM

भारत-पाकिस्तानामदी मदी जाल्या झुजाक काल 11 सप्टेंबर 2021 दिसा पंन्नास वर्सा पुराय जाली. 1971 हे झुज जाल्ले. तातूंत भारतान जैत जोडिल्ले. ते निमतान स्वर्णीम विजय वर्स मनयतात. जैताची ज्योत व्हिक्टरी फ्लेम गोंयात पावल्या. एडमिरल फिलिपोज प्युनूमुतील ती स्वीकारली.ऑपरेशन विजयान जे जवान हुतात्मा जाल्ले तांचे यादिन खास स्मारक उबारला. थंय ही ज्योत स्वीकारली. उपरांत ती मडगावच्या 3 लश्करी प्रशिक्षण रेजिमेंटान व्हेली. 
What do you feel

Click here