श्रीलंकेत बाँबस्फोट, गोंयांत इगर्जीभोंवतणी पोलीस सुरक्षा

श्रीलंकेत बाँबस्फोट, गोंयांत इगर्जीभोंवतणी पोलीस सुरक्षा

21 Apr 2019 07:47 PM

आख्खो संवसार पास्कांची परब मनोवपाचे उमेदींत आनी तेच वेळार आकांतवाद्यांनी इस्टराक अपशकून केलो. श्रीलंकेंत तीन इगर्जी आनी चार फायव्ह स्टार हॉटेलांनी एकाफाटोफाट बाँबस्फोट केले आऩी सुमार देडशे निश्पाप लोक तातूंत बळी पडले.गोंयच्या सरकारानय हाची गंभीर दखल घेतल्या आऩी सगळ्या इगर्जींभोंवतणी सुरक्षा वेवस्था वाडयल्या.

श्रीलंकेत आत्मघाती पथकान घडोवन हाडिल्ल्या बॉम्बस्फोटांचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खर उतरांनी निशेध केला.

संवसारभर क्रिस्तांवभाव मोग आनी शांतिकायेचो संदेश दिवपी येशूचे प्रार्थनेंत व्यस्त आसतना ईस्टराचो म्हुर्त सादून श्रीलंकेची राजधानी कोलेंबोंत आकांतवाद्यांनी सांखळी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडिल्ल्यान संवसारभर खवदळ जाला.

तीन इगर्जी आनी चार फायव्ह स्टार हॉटेलांनी फाटोफाट आठ बाँबस्फोट जाले. 158 परस चड निश्पाप लोकांक मरण आयलें.

तातूंत 35 विदेशी नागरीक आशिल्ले. 400 परस चड लोक जाण जखमी जाले. आयतारा सकाळी साडे आठांक ही भिरांकूळ घडणूक घडली.

गोंयच्या सरकारान हे घडणुकेची रोखडीच दखल घेतली.

मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगता ते प्रमाण ताणें रोखडोच पोलीस महानिरीक्षकाक आपोवन म्हत्वाच्या इगर्जींकडली सुरक्षा वेवस्था कडक करपाचे आदेश दिले. तशेंच सांजे मुख्यमंत्र्यान आर्चबिशपाचीय भेट घेतली.

विभागीय पुलिस अधिकाऱ्यांनी त्या त्या वाठारातल्या चर्चीच्या तशेंच हॉटेलांच्या वेवस्थापनाकडेन भासाभास केल्या.

आनी सुरक्षेचे नदरेन जी जतनाय घेवपाक जाय ते विशी तांका मार्गदर्शन केला, अशें गोंयचो पुलिस म्हासंचालक जसपाल सिंगान सांगला. 

Desk: Jawahar Barve | Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here