पुराय गोंयभर मनयलो गुड फ्रायडे

पुराय गोंयभर मनयलो गुड फ्रायडे

19 Apr 2019 06:36 PM

शुक्रारा पुराय संवसारा सांगातान गोयानय गुड फ्रायडे पाळ्ळो. सुमार दोन हजार वर्सां पयली ह्या दिसा येशू ख्रिस्ताक खुरसार चडोवन मारिल्लो.सत्य वचनाचेर आदारिल्ल्या ख्रिस्तांव धर्माची स्थापना करून येशू ताचो प्रचार करतालो. लोकय व्हडा संख्येन ह्या नव्या संप्रदायाक मानपाक लागले.

परिणाम, प्रस्थापित धर्म ठेकेदारांचेर हावळ आयलो. तांणी ताजो सूड म्हणून येशूची निर्दयीपणान हत्त्या केली, अशें इतिहास सांगता.  

गुड फ्रायडेच्या निमतान गोंयभर चर्चीना धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. ह्या वेळार प्रार्थना सभा दर एकल्या ख्रिस्ताव भाव-भयनीनी हजेरी लायल्ली.

उपरांत वाठारांत पुरसांव काडलें. इस्टरा निमतान फाटल्या चाळीस दिसा सावन ख्रिस्ताव भाव कॉरेज्मा पाळटाले. ह्या दिसांनी ते मच मचीत रुचीचें जेवण खायनात. खास करून मांस वर्ज करतात. 

Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here