विद्यार्थ्यांक व्हायरसाची बादा जाली जाल्यार मुख्यमंत्री जबाबदार?: एनएसयुआय

विद्यार्थ्यांक व्हायरसाची बादा जाली जाल्यार मुख्यमंत्री जबाबदार?: एनएसयुआय

18 May 2020 05:31 PM

मुख्यमंत्र्याक हात जोडून विनवणी करतां, धावेची परिक्षा फुडें धुकलात.गोंयांत कोरोना व्हायरसच्यो केशी वाडत चल्ल्यात.

परिक्षा दिवपाक गेल्ल्या भुरग्यांक  व्हायरस जालो जाल्यार तेची  जबाबदार मुख्यमंत्री घेतलो?

 NSUI हे विद्यार्थी संघटनेन विचारलां.


NSUI ह्या विद्यार्थी संघटनेच्या वावुरप्यांनी सोमारा पणजे आझाद मैदानाचेर धरणें धरलें. 

भुरग्यांच्यो धांवेच्यो परिक्षा फुडें धुकलच्यो अशी तांची मागणी आशिल्ली.

कोरोनाचे फांटभुंयेर भुरग्यांच्या जिविताक धोको आसा अशें तेंचें म्हणणें.

निदान परिक्षा फुडें धुकलच्यो अशें मागपा खातीर ते बशिल्ले.

पूण पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले. पळयात. 

Desk: Jawahar Barve | Camera: Irshad ShaikhWhat do you feel

Click here


Other News


Related News