सत तपासले बगर इतिहास बरोवचो न्हू : डॉ. जयंती नायक

सत तपासले बगर इतिहास बरोवचो न्हू : डॉ. जयंती नायक

25 Feb 2020 07:25 PM

इतिहास नव्यान मांडटना नवे मांडणेविशीं बरोवप्याक खात्री जाय.. नव्या गजालींक विरोध जातलोच.

पूण वादाक तोंड दिवपाची कापाझदाद आसा जाल्यारच लेखकान बरोवचें.

ते खातीर लेखक आपल्या बरपा कडेन आदीं ठाम आसपाक जाय.

जिंदगीनामा ह्या कादंबरीच्या  कोंकणी अणकारा खातीर अंदुंचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या दोतोर जयंती नायकाचीं हीं उतरां.

जिंदगीनामा –जिवो रूख ही कृष्णा सोबती ह्या साहित्य पुरस्कार जैतवंत लेखकाची हिंदी कादंबरी.

हेच्या आदीं अथांग ह्या कोंकणी काव्य संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळयिल्ली गोंयची बायल साहित्यिक, दोतोर जयंती नायकाक अंदूं कोंकणी अणकारा खातीर पर्थून एक फावट साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला.

हे फावट जिंदगीनामा-जिवो रूख ह्या पंजाबी साहित्यिक कृष्णा सोबतीच्या हिंदी कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर.

जिंदगीनामा हो पंजाबी संस्कृतीचो मौखीक इतिहास.

20क पुस्तकांचो अणभव आशिल्ल्या जयंती नायकान कुशळटायेन आनी भोव परिश्रमान हो अणकार केला.

गोवा 365 न लेखकाच्या विविध मतांचो थाव घेवपाचो यत्न केलो.   

Reporter: Jawahar Barve | Desk: Jawahar Barve | Camera: Amar ChawariaWhat do you feel

Click here