गोवा बंदांक मेळ्ळो संमिश्र प्रतिसाद, प्रवाशांचे मात जाले हाल

गोवा बंदांक मेळ्ळो संमिश्र प्रतिसाद, प्रवाशांचे मात जाले हाल

09 Jan 2019 07:14 PM

पर्यटन राज्य आशिल्ल्या गोंयांत बुधवारा गोवा बंदचो संमिश्र परिणाम दिसून आयलो. कडकडीत बंद पाळ्ळो तो फकत दिवचलकारांनी. सगळीं दुकानां बंद दवरून. गोंयांत जायते कडेन खासगी बशी बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास जालो.सकाळच्या वेळार फेरीबोटीय बंद आशिल्ल्यो. बॅंको आनी केंद्र सरकाराचीं आस्थापनां दुसरे दिसाय बंद दवरिल्लीं. कांय वाठारांनी टॅक्सी आऩी रिक्शा बंद दवरिल्ल्यान कळंगूटच्या, तशेंच विमानतळावेल्या प्रवाशांचे हाल जाले. पळयात पुराय रिपोर्ट.      

खरो बंद पाळ्ळो तो दिवचलकारांनीच. बस येरादारी आनी दिवचलचीं दुकानां  बंद आशिल्लीं, बाजाराचो दीस आसूनय.

फकत कदंब बसी धांवतना दिसताल्यो. सत्तरी वा गांवगिऱ्या वाठारांत चलतल्यो बसीय दिवचलच्यान धांवतना दिसल्यो नात. कसल्याच आगळिकांविणें लोकांनी हो बंद शांतीकायेन पाळ्ळो.

सकाळच्या वेळार फेरीबोटी बंद दवरिल्ल्यान ही सेवा वापरप्यांचेय हाल जाले. खास करून बेती ते पणजी, चोडण ते पणजी, दिवाडी ते पणजी वचपी प्रवाशांक तिश्ठत रावचे पडले.

11 उपरांत ह्यो फेरयो सुरु जाल्यो. ओल्ड गोवाची फेरी जाल्यार लोकांनीच सुरू केली आऩी पलतडीं हाडली. पुलीस तांचो सोद घेतात.

दाभोळी विमानतळाचेर टॅक्सी उण्या प्रमाणांत आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जाले. परिस्तितीचो फायदो घेत कांय जाणांनी डबल रेट लायत भाडीं मारलीं. पेडण्यांय कांय टॅक्सीवाल्यांनी पॅसेंजरांक डबल रेट लायलो.

म्हापशेंच्या बस स्टॅंडार सुमार शंबरेक बसी पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडल्यो, पूण रस्त्यावेल्यान धांवताल्यो त्यो फकत कदंब बशी. हरशीं पेडणें, दिवचल, सत्तरी आनी बार्देसांतल्यान येवपी खासगी बसी बुधवारा ह्या बस स्टॅंडार आयल्यो नात.

त्या मानान दक्षिण गोंयांत मडगांव आऩी वास्को शारांनी मात बसी धांवतना दिश्टी पडल्यो. पूण काणकोण, सांगें आनी केप्यांसावन येवप्यांक घाम काडचो पडलो. मडगांवां पावपा खातीर जायत्या जाणांनी खासगी वाहनांचो आदार घेतलो.

ह्या बंदाकलागून कदंब महामंडळान रेल्वे स्टेशनां, विमानतळ तशेंच कळंगूट आनी हणजुणांय कांय चड बशी रस्त्यार देंवयल्यो.

दोन दिसांच्या संपांत वांटेकार जाल्याबद्दल, तशेंच तो शांतीकायेन पाळिल्लेबद्दल आयटकचो अध्यक्ष ख्रिस्टोफर फोन्सेकान लोकांचे उपकार मानल्यात.  

Desk: Jawahar Barve | Editing: Bhakti Pai BalgiWhat do you feel

Click here