बुडून मरपाच्यो सुवातो काडटले सोदून, काडटले उपाय : गोवा कॅन आनी सरकाराची जोड मोहीम

बुडून मरपाच्यो सुवातो काडटले सोदून, काडटले उपाय : गोवा कॅन आनी सरकाराची जोड मोहीम

19 Jul 2021 06:56 PM

कोडार न्हंयंत बुडून मरपाची शक्यताय आशिल्ल्यो तीन सुवातो सोदून काडल्यात.तिनूय सुवातांनी लोक पिकनिके निमतान येताले आनी न्हंयचे खोलायेचो अदमास नाशिल्ल्यान बुडून मरताले.

हाचेर कायमची उपाय येवजण काडटले.

फोडेंच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें.फोंडें म्हालांतले कोडार न्हंयंत बुडून मरपाच्यो घडणुको सगळ्यांचेच चिंतेचो विशय जावन राविल्लो.

गोवा कॅनान फुडाकार घेतल्या उपरांत फोंडेंचो उपजिल्लोधिकारी प्रदीप नायकान बसका घेवन अश्यो सुवातो सोदून काडपाचें थारायलें.

ते प्रमाण सोमारदिसा फायर स्टेशन, पुलीस, शेती खातें, एक्सायज अशा सगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन उपजिल्लोधिकारी आनी गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिन्सान इन्स्पेक्शन केलें.

2 सरकारी, जाल्यार एक खासगी फार्म नोटीफाय केलां.

थंय गरजेची ती जतनाय घेत उपाय येवजण करतले अशें प्रदीप नायकान सांगलें.


उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी सुशील मोरजकारानय आपलें निरीक्षण नोंदयलें.


पुराय गोंया खातीर अशे तरेचे बुडपाचे स्पॉट सोदून उपाय येवजण करपाची मोहीम राबोवपाचो विचार आसा.

मोहीमेक सुरवात फोंडेंची कोडार, सालसेतची साळ आनी बार्देसची तार न्हंय पासून  करतले.

गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिन्सान सांगलें.

युनायटेड नेशन्स आनी डबल्युएकओ पयलेच खेपे संवसारीक पांवड्यार 25 जुलयाक ड्रॉवनिंग प्रिवेंटेशन डे मनयतात.

त्या निमतान हेर तालुक्यांनीय जागृताय जातली अशी आस्तय ताणें उक्तायली.

Reporter: Krishna Naik | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here