घर बांदपी कंत्राटदाराक अटक करपाची आजगांवकारान दिली धमकी

घर बांदपी कंत्राटदाराक अटक करपाची आजगांवकारान दिली धमकी

09 Jan 2019 06:52 PM

कासारवर्णेंच्या धनगरांक नवीं घरां बांदून दिवपी कंत्राटदाराक आमदार बाबू आजगांवकारान भितर उडोवपाची धमकीच दिल्या. धनगरांचीं नवीं घरां ते घरांत वच्चे आदींच कोंसळपाक लागलीं. 

बाबून थंय वचून घरांची अवतिकाय पळयली.

कंत्राटदाराक उजरायत ताणें ताचे कडल्यान घरांचें गॅरेंटी सर्टिफिकेटय मागलें. 

मोपाच्या धनगरांच्यो जमनी विमानतळा खातीर गेल्यो.

सरकारान तांकां कासारवर्ण्यां जमिनी, जाल्यार नागरी उड्डाण खात्यान घऱांय बांदून दिलीं.

पूण धनगर कुटुंबां नव्या घरांनी रावपाक वच्चे आदींच घरांचे कोपचे पडिल्ल्याचें, तशेंच वण्टींक वेरो गेल्ल्याचें  दिश्टी पडलें.

थळावो आमदार बाबूक ही खबर कळटकच मंगळारा ताणें सरकारी अधिकाऱ्यांबराबर पळोवणी केली आनी कंत्राटदाराक उजरायलो.

बाबू येतकच तरनाट्यांनी घरांची अवतिकाय दाखयली.

घराचीं दारांय सारकी बंद जायनात. वण्टींक वेरो गेल्यात.

बाबून स्वता भोंवून पळयलें.

कंत्राटदार आनी विमान प्राधिकरण अधिकारी पैदरकर हाच्या म्हऱ्यांत घरांचे पडिल्ले कोपचे धनगरांनी हाडून दाखयले.

तातूंत रेंव आनी शिमीट नाच हें बाबूच्या लक्षांत आयलें. 

घरां दुरुस्त जायसर तांकां जाय थंय रावूंदी अशें बाबून विमान प्राधिकरण अधिकाऱ्याक सांगलें.

हांगच्या धनगरभावांक कशे तरेन घरां बांदून दिल्यांत ताचेरय बाबून उजवाड घालो.  अधिकाऱ्यांक बाबून मोडिल्ल्या घरांची दुरुस्ती करपाक लायल्या.

तशेंच चवकशीचेय आदेश दिल्यात.  पळयात.


Reporter: Sandeep Kamulkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here