सुकणी-सवण्यांचेंय चिंतुया!

23 Mar 2020 07:11 PM

करफ्यू आनीक तीन दीस वाडयला.लोकां खातीर सरकारान अत्यावश्यक सेवा चालू दवरल्यात.

पूण सुकणी-सावजांचें किदें?

होवूय एक प्रस्नूच.


कांय हॉटेल-खानावळवाले सुणीं, पारवे, कावळ्यां खातीर भायर खाण दवरताले वा कड्डण फाफुडटाले.

पूण आयतारच्यान हॉटेलां-खानावळीच बंद.

तेंचें कशें जावपाचें?

कांय गांवांनी मोन्या जनावरांची दखल घेवपाच्यो घडणुको पळोवपाक मेळ्ळ्यो.

पणजेच्या कांय मिडिया कर्मचाऱ्यांनी आपले परीन आपल्यांतलें अर्दें खाण तेंका दिवपाक सुरवात केल्या. पळयात.

Desk: Jawahar Barve | Camera: Irshad ShaikhWhat do you feel

Click here